หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน:-

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ผู้บริหาร


“ชุมชนเข้มแข็ง   แสลงพันน่าอยู่ เคียงคู่การพัฒนาเศรษฐกิจ คืนชีวิตให้สิ่งแวดล้อม”
 

คำขวัญ


 "แสลงพันน่าอยู่ เชิดชูศิลปะวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"


 

วิสัยทัศน์องค์กร

“หลักธรรมาภิบาล หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า”