หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน:-

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษา ไว้ซึ่งศิลปะประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 2 งาน คือ

1. งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานบริหารงานบุคคล
 • งานบริหารทั่วไป
 • งานบริหารการศึกษา
 • งานวางแผนและสถิติ
 • งานการเงินและบัญชี

2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานกิจการศาสนา
 • งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
 • งานกิจการเด็กและเยาวชน
 • งานกีฬาและนันทนาการ
   

 จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ ดังนี้

   1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง 

 • ที่ตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง 149 หมู่ที่ 7 ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์
 • มีครู จำนวน 3 คน  มีพนักงานทั่วไป  จำนวน 1 คน และ มีนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561  จำนวน 50 คน

   2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองงิ้วหนองไทร 

 • ที่ตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองงิ้วหนองไทร  หมู่ที่  12  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 • มีครู จำนวน 2 คน  และมีนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561  จำนวน  39 คน

 *** ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ***