หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  ว่าง

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นส.วิไลวรรณ หมื่นหาวงศ์

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  083-3673488

 • thumbnail

  นางสาวนารีรัตน์ ศรีพรหม

  นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา

 • thumbnail

  นายชัยพร ชินไธสง

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  ว่าง

  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

 • thumbnail

  นายอัครนันท์ ธรรมยโกศิษฐ์

  หัวหน้าสำนักปลัด

  095-4424165

 • thumbnail

  นางสาวมธุรส แสงดี

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  ว่าง

  ผู้อำนวยการกองคลัง