หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายสมทรง วงศ์สาลี

  ประธานสภา อบต.

  094-2678597

 • thumbnail

  นายอดิศร คำจร

  รองประธานสภา อบต.

  088-1278384

 • thumbnail

  นายสมพงษ์ ลากูล

  เลขานุการสภาฯ

  090-3699419

 • thumbnail

  นส.ทิพย์เนตร ฝาคำ

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1

  093-4568803

 • thumbnail

  นายสมพงษ์ ลากูล

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2

  090-3699419

 • thumbnail

  นายสมชาย ปวงสุข

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3

 • thumbnail

  นางนางน้อย ผ่านสอน

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4

  094-8403997

 • thumbnail

  นางสาวพัชรี ถนนนา

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5

  080-9879519

 • thumbnail

  นายประพันธ์ เชือกรัมย์

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6

  094-6099864

 • thumbnail

  นายอุทัย วรรณทรวง

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7

  089-5797943

 • thumbnail

  นายสาคม โสภาคะยัง

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8

  087-2407397

 • thumbnail

  นายอดิศร คำจร

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9

  088-127838

 • thumbnail

  นายสุวิทย์ นาครินทร์

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10

  080-1559649

 • thumbnail

  นายนิรันดร์ วิชาพูล

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11

  084-2349041

 • thumbnail

  นายไชยวัฒน์ วงค์จันทร์

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12

  063-631461

 • thumbnail

  นายสมทรง วงศ์สาลี

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13

  094-2678597

 • thumbnail

  นายสมาน ฝาสูงเนิน

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14

  093-4588055

 • thumbnail

  นายสาคร ประทุม

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15

  061-0910339

 • thumbnail

  นายสุทธิพงษ์ อภิสนธิ์

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 16

  097-2617214

 • thumbnail

  นายสมพงษ์ แก้วกล้า

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 17

  092-8997374