หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน

กองการศึกษา ศาสนาฯ

 • thumbnail

  นายบุญเหลือ บุญผุย

  ผอ.กองการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวนารีรัตน์ ศรีพรหม

  นักวิชาการศึกษา

 • thumbnail

  นางถิรนันท์ วัระนันทสิทธิ์

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางมณีวรรณ จตุเทน

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสมธิดา สำราญรัมย์

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสุภาพร บุตดาวัน

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางอัญชรีพร ศรีเมือง

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นายสมพงษ์ จ่าภา

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 • thumbnail

  นายวุฒิชัย อุไรมาลย์

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวบัวจันทร์ ศรีบุปผา

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก