หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน

กองคลัง

 • thumbnail

  นางจริยา ศรีพนม

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นางจิราวรรณ สุบินวงศ์

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางสาววรรณิภา นาดี

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวอัญญรินทร์ หิรัญสิริภัทร์

  นักวิชาการคลัง

 • thumbnail

  นางมญธุ์พิชา จิระอานนท์

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • thumbnail

  นายศิริชัย ทุ่มนอก

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • thumbnail

  นส.สิริกัญญา อุไรแข

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้