หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นายอัครนันท์ ธรรมยโกศิษฐ์

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นายสุรินทร์ สุทธิสา

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางสาวสุชาดา เหล็กดี

  นักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นางสุรีรัตน์ ตั้งประโคน

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายคมกฤช จันทบาล

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • thumbnail

  นายณัฐวุฒิ ศรีโพนทัน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • thumbnail

  นางสาวพรทิพย์ สิทธิเจริญพงศ์

  เจ้าพนักงานธุรการ(ลูกจ้างประจำ)

 • thumbnail

  นายนราธิป กองพนัสสัก

  พนักงานขับรถยนต์(สำนักปลัดฯ)

 • thumbnail

  นายปฐมภพ แป้นนางรอง

  พนักงานขับรถยนต์ (สำนักปลัด)

 • thumbnail

  นายสมปอง คดีเจือ

  นักการภารโรง