หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นายปรัชนันท์ นาคชุมนุม

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  สายด่วน 064-6296278

 • thumbnail

  นส.วิไลวรรณ หมื่นหาวงศ์

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  สายด่วน 083-3673488

 • thumbnail

  นายอัครนันท์ ธรรมยโกศิษฐ์

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสาวนารีรัตน์ ศรีพรหม

  รักษาการแทน ผอ.กองการศึกษา

 • thumbnail

  นายชัยพร ชินไธสง

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  ว่าง

  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

 • thumbnail

  นางสาวมธุรส แสงดี

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  ว่าง

  ผู้อำนวยการกองคลัง