หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นายนฤมิตร ทองจัตุ

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายทองสุข แย้มประโคน

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นายบุญเหลือ บุญผุย

  ผอ.กองการศึกษา

 • thumbnail

  นายชัยพร ชินไธสง

  ผอ.กองช่าง

 • thumbnail

  นางสาวสุดารัตน์ โสรี

  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

 • thumbnail

  นางสาวมธุรส แสงดี

  ผอ.กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางจริยา ศรีพนม

  ผอ.กองคลัง