หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นายนฤมิตร ทองจัตุ

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายอัครนันท์ ธรรมยโกศิษฐ์

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นายบุญเหลือ บุญผุย

  ผอ.กองการศึกษา

 • thumbnail

  นายชัยพร ชินไธสง

  ผอ.กองช่าง

 • thumbnail

  นางสาวสุดารัตน์ โสรี

  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

 • thumbnail

  นางสาวมธุรส แสงดี

  ผอ.กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางจริยา ศรีพนม

  ผอ.กองคลัง

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง