หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายสมทรง วงศ์สาลี

  ประธานสภาอบต.

  094-2678597

 • thumbnail

  นายอดิศร คำจร

  รองประธานสภา อบต.

  088-1278384

 • thumbnail

  นายปรัชนันท์ นาคชุมนุม

  เลขานุการสภาฯ

  0646296278

 • thumbnail

  นส.ทิพย์เนตร ฝาคำ

  ส.อบต.หมู่ที่1

  093-4568803

 • thumbnail

  นายสมพงษ์ ลากูล

  ส.อบต.หมู่ที่2

  090-3699419

 • thumbnail

  สมชาย ปวงสุข

  ส.อบต.หมู่ที่3

 • thumbnail

  นางนางน้อย ผ่านสอน

  ส.อบต.หมู่ที่4

  094-8403997

 • thumbnail

  นส.พัชรี ถนนนา

  ส.อบต.หมู่ที่5

  080-9879519

 • thumbnail

  นายประพันธ์ เชือกรัมย์

  ส.อบต.หมู่ที่6

  094-6099864

 • thumbnail

  นายอุทัย วรรณทรวง

  ส.อบต.หมู่ที่7

  089-5797943

 • thumbnail

  นายสาคม โสภาคะยัง

  ส.อบต.หมู่ที่8

  087-2407397

 • thumbnail

  นายอดิศร คำจร

  ส.อบต.หมู่ที่9

  088-127838

 • thumbnail

  นายสุวิทย์ นาครินทร์

  ส.อบต.หมู่ที่10

  080-155964 9

 • thumbnail

  นายนิรันดร์ วิชาพูล

  ส.อบต.หมู่ที่11

  084-2349041

 • thumbnail

  นายไชยวัฒน์ วงค์จันทร์

  ส.อบต.หมู่ที่12

  063-631461

 • thumbnail

  นายสมทรง วงศ์สาลี

  ส.อบต.หมู่ที่ 13

  094-2678597

 • thumbnail

  นายสมาน ฝาสูงเนิน

  ส.อบต.หมู่ที่14

  093-4588055

 • thumbnail

  นายสาคร ประทุม

  ส.อบต.หมู่ที่15

  061-0910339

 • thumbnail

  นายสุทธิพงษ์ อภิสนธิ์

  ส.อบต.หมู่ที่16

  097-2617214

 • thumbnail

  นายสมพงษ์ แก้วกล้า

  ส.อบต.หมู่ที่17

  092-8997374