หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายอัธยา ทิพย์อักษร

  นายกอบต.แสลงพัน

  สายด่วน 081-9773323

 • thumbnail

  นางสนอง แสงดี

  รองนายกอบต.แสลงพัน

  สายด่วน 095-5434618

 • thumbnail

  นายสุชาติ ละมุล

  รองนายกอบต.แสลงพัน คนที่2

  สายด่วน 084-8251256

 • thumbnail

  นายสุวัตร กาจันทร์

  เลขานายกอบต.แสลงพัน

  สายด่วน 093-5417979

 • thumbnail

  นายปรัชนันท์ นาคชุมนุม

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายสมทรง วงศ์สาลี

  ประธานสภาอบต.

  094-2678597

 • thumbnail

  นายอดิศร คำจร

  รองประธานสภา อบต.

  088-1278384

 • thumbnail

  นายปรัชนันท์ นาคชุมนุม

  เลขานุการสภาฯ

  0646296278

 • thumbnail

  นส.ทิพย์เนตร ฝาคำ

  ส.อบต.หมู่ที่1

  093-4568803

 • thumbnail

  นายสมพงษ์ ลากูล

  ส.อบต.หมู่ที่2

  090-3699419

 • thumbnail

  สมชาย ปวงสุข

  ส.อบต.หมู่ที่3

 • thumbnail

  นางนางน้อย ผ่านสอน

  ส.อบต.หมู่ที่4

  094-8403997

 • thumbnail

  นส.พัชรี ถนนนา

  ส.อบต.หมู่ที่5

  080-9879519

 • thumbnail

  นายประพันธ์ เชือกรัมย์

  ส.อบต.หมู่ที่6

  094-6099864

 • thumbnail

  นายอุทัย วรรณทรวง

  ส.อบต.หมู่ที่7

  089-5797943

 • thumbnail

  นายสาคม โสภาคะยัง

  ส.อบต.หมู่ที่8

  087-2407397

 • thumbnail

  นายอดิศร คำจร

  ส.อบต.หมู่ที่9

  088-127838

 • thumbnail

  นายสุวิทย์ นาครินทร์

  ส.อบต.หมู่ที่10

  080-155964 9

 • thumbnail

  นายนิรันดร์ วิชาพูล

  ส.อบต.หมู่ที่11

  084-2349041

 • thumbnail

  นายไชยวัฒน์ วงค์จันทร์

  ส.อบต.หมู่ที่12

  063-631461

 • thumbnail

  นายสมทรง วงศ์สาลี

  ส.อบต.หมู่ที่ 13

  094-2678597

 • thumbnail

  นายสมาน ฝาสูงเนิน

  ส.อบต.หมู่ที่14

  093-4588055

 • thumbnail

  นายสาคร ประทุม

  ส.อบต.หมู่ที่15

  061-0910339

 • thumbnail

  นายสุทธิพงษ์ อภิสนธิ์

  ส.อบต.หมู่ที่16

  097-2617214

 • thumbnail

  นายสมพงษ์ แก้วกล้า

  ส.อบต.หมู่ที่17

  092-8997374

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นายปรัชนันท์ นาคชุมนุม

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  0646296278

 • thumbnail

  นส.วิไลวรรณ หมื่นหาวงศ์

  รองปลัดอบต.

  0833673488

 • thumbnail

  นายอัครนันท์ ธรรมยโกศิษฐ์

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสาวนารีรัตน์ ศรีพรหม

  รักษาการแทน ผอ.กองการศึกษา

 • thumbnail

  นายชัยพร ชินไธสง

  ผอ.กองช่าง

 • thumbnail

  นางสาวสุดารัตน์ โสรี

  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

 • thumbnail

  นางสาวมธุรส แสงดี

  ผอ.กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางบุญบดี บุญชู

  ผอ.กองคลัง

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นายอัครนันท์ ธรรมยโกศิษฐ์

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นายสุรินทร์ สุทธิสา

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางสาวสุชาดา เหล็กดี

  นักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นางสุรีรัตน์ ตั้งประโคน

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายคมกฤช จันทบาล

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • thumbnail

  นายณัฐวุฒิ ศรีโพนทัน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • thumbnail

  นางสาวพรทิพย์ สิทธิเจริญพงศ์

  เจ้าพนักงานธุรการ(ลูกจ้างประจำ)

 • thumbnail

  นายนราธิป กองพนัสสัก

  พนักงานขับรถยนต์(สำนักปลัดฯ)

 • thumbnail

  นายปฐมภพ แป้นนางรอง

  พนักงานขับรถยนต์ (สำนักปลัด)

 • thumbnail

  นายสมปอง คดีเจือ

  นักการภารโรง

กองคลัง

 • thumbnail

  นางบุญบดี บุญชู

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นส.จุรีรัตน์ นิลนิกุล

  นักวิชาการคลัง

 • thumbnail

  นายศิริชัย ทุ่มนอก

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • thumbnail

  นส.ปิยะพรรณ ตะมิน

  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นส.รัสมิ์สรา ศิริกุลวิริยา

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

กองช่าง

 • thumbnail

  นายชัยพร ชินไธสง

  ผอ.กองช่าง

 • thumbnail

  นายเทอดศักดิ์ เสนา

  นายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายประเทือง บุญสิทธิ์

  นายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายธัญพิศิษฐ์ ดำรงศักดิ์

  ช่างไฟฟ้า

 • thumbnail

  จ่าสิบตรีสุทธิชัย วรรณทรวง

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายวิโรจน์ เพชรชุมแสง

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายพันทวี สีดา

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

กองการศึกษา ศาสนาฯ

 • thumbnail

  นางสาวนารีรัตน์ ศรีพรหม

  นักวิชาการศึกษา รักษาการ ผอ.กองการศึกษา

 • thumbnail

  นางถิรนันท์ วัระนันทสิทธิ์

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางมณีวรรณ จตุเทน

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสมธิดา สำราญรัมย์

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสุภาพร บุตดาวัน

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางอัญชรีพร ศรีเมือง

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นายสมพงษ์ จ่าภา

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 • thumbnail

  นายวุฒิชัย อุไรมาลย์

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวบัวจันทร์ ศรีบุปผา

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางสาวมธุรส แสงดี

  ผอ.กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางอุไรวรรณ ด้วงโพนทัน

  นักพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  นส.ปรารถนา ผาน้อยวงศ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

กองส่งเสริมการเกษตร

 • thumbnail

  นางสาวสุดารัตน์ โสรี

  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • thumbnail

  นส.วิไลวรรณ หมื่นหาวงศ์

  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • thumbnail

  นส.ณัฐณิชา พรมสุข

  นักวิชาการสุขาภิบาล

หน่วยตรวจสอบภายใน

 • thumbnail

  นางจิราวรรณ สุบินวงศ์

  หน่วยตรวจสอบภายใน